Vakkeuses / Subject Choices

 

Graad 10 – 12 (FET)

GROEP A: Verpligtend
1. Huistaal – Afrikaans of Engels
2. 1ste Addisionele taal – Afrikaans of Engels
3. Wiskunde:
Wiskunde
OF
Wiskunde Geletterdheid
4. Lewensoriëntering

GROEP B:
Kies ten minste 3 vakke uit die volgende leerareas: (Vrye keuse – geen vasgestelde vakpakette).
Kuns en Kultuur
1. Visuele Kuns (Kuns)
Besigheid- en Handelstudies
2. Rekeningkunde
3. Besigheidstudies
4. Toerisme
Menslike en Sosiale Studies
5. Geografie
6. Geskiedenis
Ingenieurstegnologie
7. Ingenieurs Grafika en Ontwerp
Rekenaarstudies
8. Rekenaartoepassingstegnologie
9. Inligtingstegnologie
Natuurwetenskappe
10. Lewenswetenskap
11. Fisiese Wetenskap
Dienste
12. Verbruikerstudies

GROUP A: Compulsory
1. Home language – Afrikaans or English
2. 1st Additonal language – Afrikaans or English
3. Mathematics
Mathematics
OR
Mathematical Literacy
4. Life Orientation

GROUP B:
Choose at least 3 subjects from
the following learning areas: (Open choice – no fixed subject groups). Arts and Culture
1. Visual Arts (Art)
Business and Commerce Studies
2. Accounting
3. Business Studies
4. Tourism
Human and Social Studies
5. Geography
6. History
Engineering Technology
7. Engineering Graphics and Design Computer Studies
8. Computer Applications Technology
9. Information Technology
Natural Sciences
10. Life Science
11. Physical Science
Services
12. Consumer Studies