Subject choices/ Vakkeuses

Grade/Graad 8 – 9

 • Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • English Home Language or English First Additional Language
 • Wiskundige Geletterdheid/Mathematical Literacy
 • Lewensoriëntering/Life Orientation
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe/ Economic and Management Sciences
 • Natuurwetenskappe/Natural Sciences
 • Kuns en Kultuur/Arts and Culture
 • Menslike en Sosiale Wetenskappe/Human and Social Sciences
 • Tegnologie/Technology

Grade/Graad 10 – 12

GROEP A: Verpligtend GROUP A: Compulsory

 1. Huistaal – Afrikaans of Engels  ♦  Home language – Afrikaans or English
 2. Eerste Addisionele taal –   Afrikaans of Engels    First Additional language –  Afrikaans or English
 3. Wiskunde –    Wiskunde of  Wiskunde Geletterdheid  ♦ Mathematics –  Mathematics or Mathematical Literacy
 4. Lewensoriëntering  ♦  Life Orientation

GROEP B:     GROUP B:

Kies ten minste 3 vakke uit die volgende leerareas: (Vrye keuse  – geen vasgestelde vakpakette.)
Choose at least 3 subjects from the following learning areas: (Open choice – no fixed subjects groups.)

Kuns en Kultuur  ♦  Arts and Culture

1. Visuele Kuns (Kuns) Visual Arts (Art)

Besigheid en Handel studies ♦ Business and Commerce studies

2. Rekeningkunde Accounting

3. Besigheidstudies Business Studies

Menslike en Sosiale Studies ♦ Human and Social Studies

4. Geografie Geography

5. Geskiedenis History

Ingenieurs Tegnologie ♦ Engineering Technology

6. Ingenieurs Grafika en Ontwerp Engineering Graphics and Design

Rekenaar studies  ♦  Computer studies

7. Rekenaartoepassingstegnologie Computer Applications Technology

8. Inligtingstegnologie  Information Technology

Natuurwetenskappe ♦ Natural sciences

9. Lewenswetenskap Life Science

10. Fisiese Wetenskap  Physical Science

Dienste ♦ Services

11. Verbruikerstudies  Consumer Studies