Admissions

The school is filled to its capacity – apply timeously

Learners from feeder schools don’t have to apply, but they can register directly during September. Learners from outside our feeder area (if Harties is not the closest school to your residential address) have to apply first and only register when approved.

school application form

Parents, please note the following:

  • No application will be considered if application form is not completed in full.
  • Certified copies of the following documents are compulsory: ID documents of both parents, copy of the learners latest rapport card, birth certificate/ ID document of learner as well as proof of residence.

PLEASE NOTE THAT ALL ORIGINAL APPLICATIONS
AND DOCUMENTS MUST BE SUBMITTED AT THE SCHOOL

Ouers, let asseblief op die volgende:

  • Geen aansoek sal oorweeg word as dit nie volledig voltooi is nie.
  • Gewaarmerkte afskrifte van die volgende dokumente, moet die aansoek vergesel: Kopie van beide ouers se ID-dokument, afskrif van die leerder se jongste rapport, geboortesertifikaat/ID-dokument van leerder, en ’n bewys van residensiële adres.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT ALLE OORSPRONKLIKE AANSOEKE EN DOKUMENTE DIREK BY DIE SKOOL INGEHANDIG MOET WORD