Eksamen Tye / Examination Times:

SESSIE 1    07:30 – 11:00
Pouse
SESSIE 2    11:20 – 13:30