CODE OF CONDUCT FOR HARTBEESPOORT HIGH SCHOOL

DOWNLOAD

PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

 • The learners, parents and educators of Hartbeespoort High School are committed to the following principles on which the Code of Conduct is based:
 • Disciplined behaviour is essential for the well-being of the school, for a culture that is beneficial to the learning process and progress of learners, as well as for the successful achievement of the school’s goals.
 • The code is based on educational principles, which allow and aim for the school to function as a harmonious community.
 • The code aims at establishing a safe learning environment that provides security against any form of disruption.
 • The code emphasizes the basic rights of educators to teach undisturbed and to maintain an orderly learning environment.
 • The code aims at promoting a culture of mutual respect among all people involved in the educational process, self-discipline, responsible and exemplary behaviour.
 • The code rejects any conduct or neglect by any person that infringes the relevant basic rights, as enshrined in the constitution of the Republic of South Africa, 1996 (Act 108 of 1996), which is specifically school related and applicable to this code.
 • The disciplinary action will be fair, relevant and consistent at all times. The main focus will be on remedial and corrective measures and not on punishment.
 • Any learner accused of misconduct will, unless he/she pleads guilty of own accord, be regarded innocent until proven guilty by means of a fair trial, or substantial dominance of evidence.
 • In the case of misconduct learners may not be isolated at the school without supervision.
 • Apologies for misconduct or confessions may not be obtained by means of force of any kind.
 • Mass punishment is in principle not permitted unless collusion among learners can be proved.

GEDRAGSKODE VIR HOËRSKOOL HARTBEESPOORT

LAAI AF

BEGINSELS WAAROP DIE DISSIPLINÊRE KODE BERUS

 • Die leerders, hul ouers asook opvoeders van Hoërskool Hartbeespoort, verbind hul tot die volgende beginsels waarop die dissiplinêre kode berus:
 • Gedissiplineerde gedrag is noodsaaklik vir die welstand van die skool, vir ‘n klimaat wat bevorderlik is vir die leerproses en ontwikkeling van leerders, asook vir die skool om sy doel suksesvol te bereik.
 • Die kode is gebaseer op opvoedkundige beginsels wat die skool as ‘n harmonieuse gemeenskap laat funksioneer.
 • Die kode beoog om ‘n veilige leeromgewing te vestig wat die nodige sekuriteit teen enige vorm van ontwrigting bied
 • Die kode benadruk die basiese regte van opvoeders om ongehinderd onderrig te verskaf en om ‘n ordelike leeromgewing te handhaaf.
 • Die kode het ook as oogmerk die bevordering van ‘n klimaat van wedersydse respek teenoor elkeen wat by die onderrigproses betrokke is, van selfdissipline en van verantwoordelike optrede wat deurgaans van voortreflikheid getuig.
 • Die kode verwerp enige optrede of versuim deur enige persoon, wat onregmatig inbreuk maak op die relevante basiese regte, soos verskans in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet Nr. 108 van 1996), wat veral binne skoolverband en op hierdie kode van toepassing is.
 • Dissiplinêre optrede sal deurgaans billik, toepaslik en konsekwent toegepas word. Dit sal primêr op remediërende en korrektiewe optrede en nie straf nie, gerig wees.
 • Enige leerder wat van wangedrag beskuldig word sal, tensy skuld vrywillig deur sodanige leerder erken word, onskuldig geag word, totdat skuld deur middel van ‘n regverdige verhoor, of oorwig van waarskynlikhede bewys is.
 • In geval van wangedrag, mag leerders nie sonder toesig by die skool geïsoleer word nie.
 • Verskonings vir en erkenning van wangedrag mag nie onder dwang, van enige aard, geskied nie.
 • Massastraf word in beginsel, met die uitsondering van bewese samespanning tussen die betrokke leerders onderling, nie toegelaat nie.